ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Sútaž FIT JESEŇ”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti v súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor tejto súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Noainvest, s.r.o.

Sídlo:  Lomnická 27, 84110 Bratislava

IČO:  47450941

DIČ: 2023929567

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 93910/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 15.9.2021 do 30.9.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), 

Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tak, že v čase konania súťaže,  k statusu súťaže na  https://www.facebook.com/malyluxus  pridá komentár, v ktorom bude zdieľať ktorýkoľvek produkt, ktorý by chcel vyhrať, z kategórie Fitness oblečenie  eshopu www.malyluxus.sk , alebo pridá fotku tohto produktu. 

Zapojenie sa súťaže prebieha nasledovným spôsobom: 

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do žrebovania. Výhercovia budú traja.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti Noainvest,s.r.o.

4. Výhra

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru: produkt, ktorý zdieľal v komentári pod príspevkom súťaže. 

Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným žrebovaním po ukončení súťaže, 02.10.2021.

Vyhlásenie výhercu súťaže bude do 3 dní po ukončení súťaže a výherca súťaže bude v súlade s podmienkami súťaže oboznámený písomne prostredníctvom FB správy a zverejnenia na facebook stránke  a požiadaný o zaslanie údajov na dorućenie zásielky. 

 Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

5. Spôsob odovzdania výhry

Výhry budú výhercom zaslané prostredníctvom kuriéra na základe údajov poskytnutých pri kontaktovaní výhercu podľa bodu 5 tohto štatútu a to najneskôr do 15 dní odo dňa poskytnutia údajov výhercu pre zaslanie výhry.

6. Ochrana osobných údajov 

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácií  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem, prináleží súťažiacemu právo namietať v zmysle čl. 21 GDPR. Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas, má súťažiaci možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch, alebo v prípade otázok alebo sťažností je možnosť písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorú nájdete na stránke eshopu www.malyluxus.sk. Ak má súťažiaci podozrenie, že spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s nariadením, alebo došlo k porušeniu  práv pri spracúvaní osobných údajov, môže súťažiaci Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke https://www.facebook.com/malyluxus 
a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email  pre účely doručenia výhry.

Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s Noainvest, s.r.o.. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným organizatorovivi súťaže.

 7. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou v tejto súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na tejto súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V Bratislave, dňa 14.09.2021

Noainvest, s.r.o.