Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej aj „RP“) je vydaný spoločnosťou Noainvest s.r.o., so sídlom Lomnická 27, 841 10 Bratislava (Ďalej “Noainvest s.r.o.”). Platí pre nákup v elektronickom obchode na webovej stránke www.malyluxus.sk a upravuje reklamačné podmienky pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom, medzi prevádzkovateľom/predávajúcim, ktorým je Noainvest s.r.o., a kupujúcim, ktorým je každá osoba, ktorá navštívi internetovú stránku www.malyluxus.sk a odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.
Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie kupujúcim uplatnené právo na určitú nápravu, alebo náhradu za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy zo strany predávajúceho a zodpovednosť za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.malyluxus.sk je spoločnosť Noainvest s.r.o., Bratislava, so sídlom Lomnická 27, 841 10 Bratislava ­ Devín. IČO 47 450 941, Vložka číslo: 93910/B
Zodpovedná osoba: Marek Majda, Lomnická 27, 841 10 Bratislava
Noainvest s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnosti aktualizovať RP, preto odporúča sa s ním oboznámiť pri každej návšteve stránky.
Predávajúci venuje maximálnu pozornosť tomu, aby každý kupujúci obdržal tovar v dobrej kvalite a nepoškodený. Ak by napriek tomuto úsiliu kupujúci predsa mal oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie, postup a spôsob je uvedený v tomto reklamačnom poriadku.
Pri každej uznanej reklamácii Vám garantujeme výmenu tovaru za rovnaký (ak je na sklade), alebo za úplne iný v prípade Vášho záujmu, alebo Vám vrátime peniaze.
Pred zakúpením tovaru je potrebné správne si zvoliť primeranú veľkosť, funkčnosť a materiál tovaru, aby sa predišlo zbytočnému poškodeniu veci nesprávnym použitím. Počas používania tovaru je nevyhnutné dbať na správny účel jeho využitia a na spôsob údržby, čistenia a ošetrovania.
Predávajúcim bude uznaná len reklamácia, ktorej predmetom je zmena tovaru alebo jeho vlastností, ktorých príčinou je nekvalitný alebo nevhodný materiál, nebol dodržaný vhodný výrobný postup či technológia. V tomto prípade môže ísť o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú. Odstrániteľné vady sú také chyby, ktoré je možné odstrániť opravou, pričom neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie, bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pri každej uznanej vade tovaru, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy.
Predávajúci neuzná reklamáciu, pri ktorej je tovar poškodený v dôsledku jeho opotrebovania, neprimeraného zaťažovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien a opotrebovania materiálov, či v dôsledku akéhokoľvek poškodenia alebo nesprávneho zásahu používateľom alebo inou osobou.
Kupujúci pre uplatnenie reklamáce uvedie a spíše všetky potrebné informácie pre identifikáciu objednávky a tovaru, spolu s podrobným opísaním vady výrobku, a tieto informácie nám odošle emailom alebo listom.  Následne odošle poštou alebo kuriérom tovar na korešpondenčú adresu našej spoločnosti (Noainvest s.r.o., Marek Majda, Malinovského 8, 977 01 Brezno). Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru obratom zašle emailom kupujúcemu potvrdenie. Písomný doklad predávajúci kupujúcemu vydá aj o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Podmienky reklamácie:
• kupujúci s reklamovaným tovarom predloží doklad o jeho zakúpení (fotokópiu faktúry v balíku alebo skan faktúry poslaný mailom)
• reklamovaný tovar musí byť čistý
• reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď ako sa chyba prejavila. Používanie tovaru po prejavení vady môže túto vadu ešte viac prehĺbiť a toto môže byť dôvodom neuznania reklamácie
Reklamáciu je možné podať na korešpondenčnej na adrese: Noainvest s.r.o., Malinovského 8, 977 01  Brezno
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do troch pracovných dní od prevzatia tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru čiže s dobou, počas ktorej pri správnom používaní, ošetrovaní a údržbe môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti a danému účelu vydržať.
Predávajúci si vyhradzuje právo priebežne meniť a dopĺňať tento reklamačný poriadok, avšak vždy v súlade s aktuálnymi platnými právnymi predpismi.
Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 27.01.2018 a plne nahrádza predchádzajúci RP.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.
V Bratislave, 27.01.2018