Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

Spoločnosť Noainvest s.r.o., so sídlom Lomnická 27, 841 10 Bratislava ­ Devín, IČO 47 450 941, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 93910/B, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.malyluxus.sk, sa preto zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje.

Zodpovedná osoba: Marek Majda, Lomnická 27, 841 10 Bratislava

Prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov v Noainvest, s.r.o., aby ste zistili, ktoré princípy sa riadia zaistením dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zachovávame aktuálne zásady ochrany osobných údajov a dodržiavame platné zákony. Z času na čas sa môžu vyskytnúť zmeny a preto Vám odporúčame  oboznámiť sa s obsahom našej stránky a jej dokumentov, aby ste sa uistili, že máte vždy aktuálne informácie o jeho obsahu.

Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

 

Základné pojmy a informácie

Osobný údaj a subjekt pre spracovanie údajov

Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Správca osobných údajov a účastník

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Noainvest, s.r.o. IČO 47 450 941 so sídlom Lomnická 27, 841 10 Bratislava ­ Devín (ďalej len: “správca”).

Kontaktné údaje správcu:

Adresa: Lomnická 27, 841 10 Bratislava, korešpondenčná adresa: Malinovského 8, 977 01 Brezno

Email: info@malyluxus.sk

Telefónny kontakt: 0903 527 728

 

Prevádzkovateľ e-shopu www.malyluxus.sk ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka, súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar.

 

Osoba poverená ochranou osobných údajov: Marek Majda, kontakt: info@malyluxus.sk

 

Právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov

Od 25.05.2018 sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby a archivujeme podľa zákonom stanovenej lehoty. Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu. To znamená údaje nebudeme držať dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate právneho dôvodu vykonáme vymazanie príslušných osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vašim súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol udelený súhlas.

 

Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, fyzickú realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Osobné údaje ako e-mail a IP adresa potrebujeme na marketingové účely, a k tvorbe rôznych štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť Noainvest, s.r.o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

Dôvod a účel spracovávania osobných informácií je plnenie zmluvy medzi Vami a nami, oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketing a Váš súhlas so spracovaním osobných informácií pre účely poskytovania priameho marketingu je nevyhnutný. Účelom je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

 

Aké osobné údaje spracovávame

Spoločnosť Noainvest, s.r.o., prostredníctvom internetového obchodu www.malyluxus.sk, ponúka predaj tovaru. Vaše osobné údaje potrebujeme na to, aby sme dokázali korektne plniť naše záväzky voči Vám – čiže dodať Vám objednaný tovar, a tiež aby sme dokázali plniť Vaše priania.  Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Pre doručenie tovaru a zákaznícky servis potrebujeme od Vás hlavne tieto údaje: meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónny a emailový kontakt.

V tomto prípade nám vzniká zákonná povinnosť archivácie súvisiacich dokumentov (objednávky a faktúry) ako aj daňových dokladov, podľa príslušných právnych predpisov.

 

Pre zasielanie e-mailov a marketingové účely potrebujeme od Vás hlavne  tieto údaje: emailová adresa a IP adresa.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, a to maximálne po dobu troch rokov.

Počas Vašej návštevy na našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, tiež z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke zotrvali, ktoré podstránky ste si prezerali a podobne. Tieto údaje sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

Cookies

Cookies používame na to, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a aby sme dokázali prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Ak si neželáte cookies ukladať, môžete ho deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, keďže ide o Váš osobný údaj. Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si Vás delíme do záujmových skupín, čo je výhoda pre Vás, že Vám prídu ponuky s podobným obsahom o aký ste už prejavili záujem a napríklad s akciovou cenou, a Vy nie ste zaťažovaní informáciami, o ktoré nemáte záujem. Proti profilovaniu možete podať námietku na info@malyluxus.sk a my to v najkratšom možnom čase vyriešime (max do 1 mesiaca)

 

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Zdieľanie osobných informácií

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť spracované externými spolupracovníkmi a dodávateľmi. Sem patria prepravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, vyberáme starostlivo na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami poskytovaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre Noainvest. s.r.o. vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

 

V tomto zmysle na legitímne účely môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim príjemcom/spracovateľom:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

EKAI, s.r.o., Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

CreativeSites, s.r.o., Ulica Svornosti 42, 82106 Bratislava

WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava

 

Vaše údaje za žiadnych okolností neposkytneme tretím stranám, s výnímkou vyššie uvedených externých spolupracovníkov, ktorí sú viazaní diskrétnosťou, zmluvami a zaviazali sa k mlčanlivosti.

 

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte právo byť informovaný o svojich údajoch u prevádzkovateľa, čiže osoby, ktorá Vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľov na účely spracovania osobných údajov je:  Noainvest s.r.o., Lomnická 27, Bratislava

Kontaktná osoba: Marek Majda

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracovávame, a radi Vám tieto informácie poskytneme na Vašu žiadosť písomne.

Tiež máte právo na opravu poskytnutých údajov, alebo ich doplnenie v prípade ich nesprávnosti alebo neúplnosti.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte právo na zabudnutie – čiže právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutách osobných údajov sa uplatní aj prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať Váš udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Je to veľmi jednoduché – napíšte nám e-mail na info@malyluxus.sk, alebo kliknite na odkaz v e-maile od nás – odhlásiť sa odoberania e-mailov.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však ale nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovné predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tieto účely budeme musieť Vaše údaje ďalej spracovávať.

Máte tiež právo žiadať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov, v prípade že napadnete ich správnost, alebo je ich spracovanie nezákonné, alebo ak by ich prevádzkovateľ už nepotreboval na účely, ktoré uviedol, a pod.. Pri obmedzení spracovania osobných údajov Vaše údaje ostanú v našich systémoch, avšak my ich už nesmieme používať na naše účely.

Máte tiež právo na prenos osobných údajov na iného správcu a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.

 

Vaše žiadosti o uplatnenie Vašich vyššie uvedených práv, vybavíme do 48 hodín od doručenia žiadosti, pri komplikovaných prípadoch do 1 mesiaca. Žiadosti posielajte e-mailom na adresu info@malyluxus.sk

 

Vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín a sú uložené na serveroch v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, bolo by to spôsobené technickými operáciacmi našich sprostredkovatešov. Zmluvy, ktoré máme s nimi uzatvorené, sú samozrejme ošetrené klauzulami o maximálnej bezpečnosti prenosu údajov mimo EÚ.

 

Dozorný orgán nad spracúvaním osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V prípade, že na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na tento úrad.  

 

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

 

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený so Zásadami uchovávania, spracovania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu Zásad uchovávania, spracovania a ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto Zásady uchovávania, spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018