Veľká pred-letná súťaž!!!

 
 
 
Úvod > Súťaže > Veľká pred-letná súťaž!!!
 

Veľká pred-letná súťaž!!!

Tento rok si plavky na leto nekupuj, vyhraj ich!

Ako na to?
Napíš čo najpútavejšiu, najzaujímavejšiu, a samozrejme pravdivú :-) 
recenziu na kúsok, ktorý si u nás už kúpil/a, alebo na skúsenosť s naším obchodom (napríklad aj len telefonát alebo e-mail, keď si sa o niečom informoval/a) -
a si v hre!
Fotka v danom kúsku je tiež  považovaná za recenziu :-) 

Zapoj sa do súťaže tu!

O výhercovi/výherkyni rozhodnú všetci okrem nás - zvíťazia recenzie s najvyšším počtom lajkom,
ktoré splnia podmienky súťaže uvedené nižšie. 

Do súťaže sa môžeš zapojiť do 23.05.2018, 23:59 hod.
Hlasovať/pridávať „lajky“ je možné do 25.05.2018, 23:59 hod. 

Pravidlá súťaže

 

1.Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je Noainvest, s r.o., Lomnická 27, 841 10 Bratislava,  ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.malyluxus.sk

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 25.04.2018 (od chvíle publikovania príspevku súťaže) do 25.05. 2018 /23:59) prostredníctvom sociálnej siete Facebook

 

3. Podmienky účasti v súťaži

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí do súťaže na facebookovej stránke obchodu www.malyluxus.sk, ktorý prevádzkuje e spoločnosť Noainvest, s.r.o., a to prostredníctvom pridania recenzie (formou písaného textu alebo pridania fotografie) na tovar, ktorý v minulosti zakúpil v internetovom obchode www.malyluxus.sk. Do súťaže sa môže účastník  zapojiť opakovane, to znamená pridaním viacerých recenzií na viaceré položky, ktoré zakúpil v obchode www.malyluxus.sk. V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom aj viackrát, v prípade, že pridá viaceré recenzie a tieto získajú najvyšší počet lajkov od hlasujúcich. Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi (recenzia s ďalším najvyšším počtom lajkov). Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

 

4. Výhry v súťaži

Do súťaže je zaradených celkovo 10 cien, z ktorých 1., 2., 3., a 4. Cena sú plavky uvedené vo vyhlásení súťaže (fotografie uvedené nižšie) , a 5., 6., 7., 8., 9., 10. Cena je zľavová poukážka v hodnote 7 Eur, ktorú je možné uplatniť pri nákupe nad 25 Eur v internetovom obchode www.malyluxus.sk  

1. CENA

2. CENA

3. CENA

4. CENA

5.-10. CENA

 

5. Spôsob výberu výhercov

V priebehu súťaže je možné pridávať “lajky” na pridané recenzie, pričom zvíťazia recenzie s najvyšším počtom lajkov.

 

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom oznámenia emailom, prípadne informáciou pridanou k jeho víťaznej recenzii. Bude požiadaný o poskytnutie kontaktných údajov za účelom zaslania výhry – meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo.

Výherca bude kontaktovaný do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 10 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie a neposkytne súhlas a údaje (meno, adresa, telefónne číslo) na zaslanie výhry v lehote 2 dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Spoločnosť Noainvest s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane dopravcu – kuriéra. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

 

7. Vylúčenie z účasti v súťaži

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži, alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí: a)využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie; b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia); c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby. Pri každom vylúčení zo súťaže bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude povinný vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

 

8. Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri), alebo z právnych dôvodov, nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

 

9. Vylúčenie zodpovednosti za škody Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

 

10. Všeobecné podmienky

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti Noainvest s.r.o., ako správcovi stránky spoločnosti Noainvest s.r.o. www.malyluxus.sk na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB malyluxus, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@malyluxus.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia