Obchodné podmienky

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Malyluxus.sk

Všeobecné obchodné podmienky
 
Všeobecné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky (ďalej aj „OP“) sú vydané spoločnosťou Noainvest s.r.o. Platia pre nákup v elektronickom obchode na webovej stránke www.malyluxus.sk a definujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim, ktorým je Noainvest s.r.o., a kupujúcim, ktorým je každá osoba, ktorá navštívi internetovú stránku www.malyluxus.sk a odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.
 
Predmetom plnenia kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.malyluxus.sk, je dodanie tovaru na základe objednávky kupujúceho.
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.malyluxus.sk je spoločnosť Noainvest s.r.o., Bratislava, so sídlom Lomnická 27, 841 10 Bratislava ­ Devín. IČO 47 450 941, Vložka číslo: 93910/B
 
Zodpovedná osoba: Marek Majda, Lomnická 27, 841 10 Bratislava
 
Noainvest s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnosti aktualizovať OP, preto je potrebné sa s nimi oboznámiť pri každej návšteve stránky. Kupujúci odoslaním objednávky vyslovuje súhlas s týmito OP.
 
 
Objednávka, kúpna zmluva
 
V elektronickom obchode www.malyluxus.sk môžete nakupovať tovar, ktorý je na tejto stránke ponúkaný, odoslaním správne a úplne vyplneného objednávacieho formulára na stránke www.malyluxus.sk
 
Kupujúci odoslaním objednávky zasiela predávajúcemu návrh kúpnej zmluvy, predávajúci po potvrdení tejto objednávky návrh kúpnej zmluvy kupujúceho prijíma, a takto uzatvorená kúpna zmluva je platná a chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku. Po odoslaní Vašej objednávky obdržíte email, ktorý Vám bude zaslaný automaticky ako oznámenie o objednávke. Tento email nie je považovaný za záväzné akceptovanie a potvrdenie objednávky! Po obdržaní Vašej objednávky Vás budeme v krátkom čase emailom kontaktovať a informovať o skomletizovaní objednávky a dostupnosti tovaru - e-mailom o potvrdeni objednávky. Od tohto momentu sa objednávka považuje za záväznú a kupujúci s predávajúcim uzatvárajú kúpnu zmluvu na diaľku, čím obe strany vstupujú do obchodného vzťahu. Následne Vás budeme informovať o odoslaní tovaru. V prípade, ak niektorý Vami objednaný tovar Vám z akéhokoľvek dôvodu nevieme odoslať v dohľadnom čase, budete o tejto skutočnosti informovaný. Najneskôr do 10 dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednaný tovar, ak si zvolil spôsob platby vopred bankovým prevodom. Pri poslaní tovaru na dobierku, zákazník uhradí kúpnu cenu až pri doručení zásielky.
 
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu a prevziať tovar. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie adresa sídla (bydlisko) alebo miesta podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba), alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi.
 
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na tovar až po uhradení celej kúpnej ceny a prebratí tovaru.
 
 
Storno objednávky
 
Kupujúci má právo stornovať objednávku najneskôr do 2 hodín od jej doslania, alebo aj neskôr v prípade, ak predávajúci nedodrží podmienky predaja. Žiadosť o storno objednávky pošle kupujúci predávajúcemu emailom, kde uvedie všetky potrebné údaje o objednávke, aby túto mohol predávajúci identifikovať.
 
Ak kupujúci stornuje objednávku po jej záväznom potvrdení predávajúcim a po 2 hodinách od jej odoslania, avšak pred odoslaním, predávajúci si účtuje náklady súvisiace s manipuláciou a zabalením tovaru v sume 2 Eurá. Tieto náklady je kupujúci povinný uhradiť. Predávajúci zašle kupujúcemu informáciu o tejto skutočnosti spolu s faktúrou. Žiadosť o storno objednávky je možné odoslať výhradne emailom, telefonická forma musí byť potvrdená aj písomne.
 
Ak kupujúci stornuje objednávku po jej záväznom potvrdení a odoslaní predávajúcim, predávajúci si účtuje náklady súvisiace s manipuláciou, balným a poštovným tovaru v sume 8 Eur. Tieto náklady je kupujúci povinný uhradiť. Predávajúci zašle kupujúcemu informáciu o tejto skutočnosti spolu s faktúrou. Žiadosť o storno objednávky je možné odoslať výhradne e-mailom, telefonická forma musí byť potvrdená aj písomne.
 
Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť ešte pred jej stornovaním, suma mu bude vrátená zaslaním na jeho účet najneskôr do 5 pracovných dní od stornovania objednávky. V prípade, že kupujúci má u predávajúceho dlh, tento dlh bude odrátaný z vrátenej sumy. 
 
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak objednaný tovar nie je k dispozícii (napríklad sa prestal vyrábať), alebo ak sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade je možné s kupujúcim dohodnúť náhradné plnenie. O takejto skutočnosti predávajúci kupujúceho ihneď informuje. Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu a nemá záujem o náhradné plnenie v prípade, že od zmluvy odstúpil predávajúci, táto suma mu bude bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní vrátená poukázaním na účet.
 
Predávajúci zruší objednávku v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby bankovým prevodom vopred, a túto platbu neuskutoční do 10 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky.
 

Doprava a platby

Doručovanie zásielok je realizované  v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS,  a do Českej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty.

Cena poštovného a balného v rámci Slovenskej republiky je účtovaná nasledovne:

 - pri spôsobe úhrady bankovým prevodom vopred sadzbou 3,70 Eur,

 - pri spôsobe úhrady na dobierku sadzbou 4,60 Eur, 

- pri objednávke nad 50 Eur poštovné zadarmo! 

Cena poštovného a balného v rámci Českej republiky je účtovaná sadzbou 7 Eur, pri nákupe nad 80 Eur je poštovné zadarmo!

Termín dodania: Tovar je zákazníkovi doručený v nasledujúci pracovný deň po dni odoslania, odosielaný je nasledujúci pracovný deň po dni objednania, alebo ešte v ten deň.

V prípade, že sa nám zásielka vráti z dôvodu "adresát neznámy", kontaktujeme zákazníka, a v prípade, že má záujem, tovar mu pošleme opätovne a účtujeme mu opätovné poštovné. Ak zákazník nemá záujem o opätovné poslanie tovaru, účtujeme poplatok za náklady na prvé poslanie vo výške 8 Eur.

Akonáhle nám je objednávka doručená, overíme dostupnosť tovaru, a potvrdzujeme skompletizovanie. Ak je tovar skladom, odosielame zásielku hneď nasledovný pracovný deň, alebo ešte v ten pracovný deň. Ak tovar nie je momentálne skladom, a nie sme schopní ho odoslať v dohľadnej dobe, zákazníka o tejto skutočnosti informujeme.

 Termín odoslania objednávky môže byť vo výnimočných prípadoch  dlhší z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, o tomto je však zákazník vždy informovaný.

Kúpnu cenu za objednaný tovar môžete uhradiť jedným z dvoch možných spôsobov, podľa Vášho výberu:

  • bankovým prevodom vopred poukázaním na náš účet č.   SK5602000000003203135558
  •                                                                                                           3203135558/0200

Pri tomto spôsobe dostanete informačný email o objednávke, následne email o záväznom potvrdení o skopletizovaní objednávky. Následne uhradíte kúpnu cenu na náš účet bankovým prevodom spolu s poštovným, ktoré Vám započítame do faktúry, najneskôr do 10 dní od dňa potvrdenia skompletizovania z našej strany (ako variabilný symbol uveďte ID objednávky).  Prosíme o informáciu emailom o uhradení, aby sme vedeli sledovať uhradenie tovaru a tovar Vám hneď poslať. Po pripísaní platby na náš účet Vám bezodkladne, najneskôr do 48 hodín pošleme tovar spolu s faktúrou. 

  • uhradením dobierky pri doručení balíka

Pri tomto spôsobe dostanete informačný email o objednávke, a po našom záväznom potvrdení Vašej objednávky, Vám bezodkladne pošleme tovar spolu s faktúrou, uhradíte ho až pri jeho prevzatí. Vo faktúre bude zahrnuté aj poštovné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že balík pri doručení ste povinní skontrolovať z hľadiska neporušenosti, ak je zjavne poškodený, oznámite to ihneď priamo doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolujete tovar v ňom a spíšete s ním zápis o škode. Ak tovar nie je v poriadku, máte právo balík neprebrať.

Neprevzatie objednadného tovaru: 

Pri neprebratí zásielky objednanej na dobierku, alebo pri zadaní nesprávnej adresy na doručenie, účtujeme poplatok 8,- Eur, ktorý je zákazník povinný uhradiť. Tento poplatok zahŕňa naše náklady na poštovné a balné objednaného tovaru. Po nebrebratí zásielky a jej vrátení doručovateľom, vystavíme Vám faktúru na sumu 8,- Eur a odošleme Vám ju emailom. Túto faktúru je potrebné uhradiť najneskôr do 10 pracovných dní od jej odoslania emailom, v opačnom prípade postúpime pohľadávku externej inkasnej spoločnosti. 

 
Dodanie tovaru
 
Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú orientačný charakter a vo výnimočných prípadoch sa môžu líšiť. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí ho o tejto situácií v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
 
V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, email, adresa, telefón).
 
Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží faktúru, ktorá je pribalená v balíčku s tovarom.
 
Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.
 
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmena tovaru
 

V prípade, že Vám doručený tovar nesedí, alebo akýmkoľvek spôsobom nesplnil Vaše očakávania, môžete nám ho do 14 pracovných dní vrátiť a my Vám ho vymeníme za inú veľkosť, farbu, úplne iný tovar, alebo Vám vrátime peniaze v plnej výške ceny vráteného tovaru.

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy a vrátiť peniaze za tovar, oznámte nám to emailom, a zabezpečte doručenie tovaru do 14 pracovných dní od jeho prevzatia na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti (Noainvest s.r.o., Marek Majda, Malinovského 8, 977 01 Brezno). V emaile o odstúpení od zmluvy prosím uveďte všetky údaje potrebné na identifikáciu objednávky (číslo a dátum objednávky, názov a cenu tovaru, Vaše identifikačné údaje,  číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý Vám sumu poukážeme, a iné potrebné informácie). 

Dôležité upozornenie:  Vočí našim zákazníkom zachovávame vždy korektný, ústretový a seriózny prístup a tešíme sa, keď aj zákazníci nás poctia takým pristupomJe samozrejmé, že odstúpenie od zmluvy je možné za predpokladu, že nám tovar vrátite v rovnakom stave, ako sme Vám ho zaslali. Vždy Vám vrátime 100% kúpnej ceny tovaru, ak nám tovar vrátite v 100% stave. Preto vracaný tovar prosím poskladajte do pôvodného tvaru a zabaľte do pôvodného obalu. Ak nám tovar  vrátite pokrčený, špinavý napríklad od make-upu, opratý, rozpáraný, parfemovaný, poškodený, bez visačky, alebo inak znehodnotený, a my sme nútení poslať ho do čistiarne, žehliť, či inak s ním manipulovať, znížime vracanú čiastku o sumu, ktorú sme vynaložili na vrátenie tovaru do pôvodného stavu ak je to možné. Ak je tovar poškodený tak, že jeho vrátenie do pôvodného stavu nie je možné, tovar Vám pošleme naspäť na dobierku vo výške poštovného 5 Eur, ak si ho nepreberiete, vznikne Vám  voči nám dlh, ktorý postúpime inkasnej spoločnosti.

Poštovné na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci. Tovar posielaný na dobierku nepreberáme.  

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní po doručení nepoužívaného, nepoškodeného, čistého tovaru s visačkou v pôvodnom stave a obale, vrátiť kupujúcemu cenu tovaru v plnej výške, ktorú zaň zaplatil, poukázaním na účet bankovým prevodom. Ak si zákazník želá poslať peniaze formou poštového poukazu na adresu, z vracanej sumy mu bude odčítané 1 Euro, ktoré si za túto službu účtuje Slovenská pošta, prípadne iné formy a doplkové služby sú účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. 

V prípade, že si kupujúci želá vymeniť tovar za iný, predávajúci mu vráti peniaze za pôvodnú objednávku, a výmena tovaru sa rieši novou objednávkou. 

Ak si kupujúci želá výmenu tovaru, predávajúci mu nový tovar pri prvej výmene odošle na vlastné náklady neodkladne, najneskôr do 5 pracovných dni od doručenia vráteného tovaru, ak cena tovaru je vyššia ako 25,- Eur, pri ďalších výmenách poštové poplatky hradí kupujúci. Ak je cena tovaru nižšia ako 25,- Eur, náklady na poštovné vymeneného tovaru aj pri prvej výmene v plnej výške hradí kupujúci - platbou na náš účet, alebo mu pošleme tovar na dobierku. 

Tovar si vždy skúšajte na spodnú bielizeň! 

Predávajúci  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nie je schopný dodať tovar z vážnych dôvodov (napr. tovar sa prestal vyrábať, výrazne sa zmenila jeho cena a podobne...). Predávajúci sa zaväzuje vždy vyvinúť maximálnu snahu, aby dodal požadovaný tovar. V prípade nevyhnutnosti odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z uvedených dôvodov, kupujúceho o tejto skutočnosti bez odkladu bude informovať a odstúpenie uskutoční písomnou formou emailom.  Ak kupujúci už uhradil predávajúcemu  kúpnu cenu, alebo jej časť, predávajúci mu ju bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní  od odstúpenia od zmluvy vráti poukázaním na účet bankovým prevodom. 

Kupujúci  odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci splnil všetky informačné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov

 
Darčeky k nákupu v prípade odstúpenia od zmluvy
 
Predávajúci ako pozornosť k nákupu nad určitú sumu, alebo pri rôznych príležitostiach, dáva kupujúcim rôzne darčeky. V prípade ale, že kupujúci odstúpi od zmluvy, a tovar predávajúcemu vráti aj čiastočne tak, že konečná nákupná cena nedosahuje hodnotu, pri ktorej mu prináleží darček, je kupujúci povinný tento darček predávajúcemu vrátiť spolu s vracaným tovarom. Ak ho nevráti, je to chápané tak, že o tovar, ktorý mu bol zaslaný ako darček má záujem a chce si ho kúpiť, a predávajúci z vracanej sumy za vrátený tovar odpočíta čiastku v hodnote darčeka.
Napríklad: pri nákupe nad 50 Eur kupujúcemu patrí darček v hodnote 7 Eur. Ak kupujúci nakúpi tovar v hodnote nad 50 Eur, a následne odstúpi od zmluvy a vráti tovar bez darčeka, a konečná suma nákupu tým pádom nebude dosahovať 50 Eur, predávajúci kupujúcemu z vracanej sumy odčíta 7 Eur za nevrátený darček. Alebo pri nákupe v hodnote nad 100 Eur mu patrí darček v hodnote 9 Eur. Ak kupujúci nakúpi trebars za 110 Eur a dostane darček v hodnote 9 Eur, z tohto nákupu však vráti položky v sume 50 Eur (čiže konečná cena nákupu je 60 Eur), prináleží mu darček v hodnote 7 Eur za nákup nad 50 Eur. Ak darček nevráti, z vracanej sumy bude odčítaná čiastka 2 Eurá - ako rozdiel hodnoty darčeka pri nákupe nad 100 Eur a nad 50 Eur.
 
 
Informácie o výrobkoch
 
Pri každom výrobku ponúkanom v našom obchode je priložená jeho fotografia a uvedená cena v mene EURO, a opis tovaru – najmä farba, materiál, veľkosť a podobne. V prípade, že tieto informácie sú pre Vás nedostatočné, neváhajte obrátiť sa na nás s akýmikoľvek otázkami emailom alebo telefonicky, radi Vám ich zodpovieme. Ak pri niektorom tovare chýba informácia či fotografia, je možné si tieto informácie od nás vyžiada. Rovnako sa nás môžete obrátiť, ak si nie ste istá/istý so zvolením správnej veľkosti ­ radi Vám poskytneme bližšie informácie o tovare.
 
Fotografie uvedené pri tovare sú ilustračného charakteru a odtiene farieb sa môžu v niektorých prípadoch mierne líšiť. 
 
 
Preberanie tovaru
 
Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky s tovarom skontrolovať zásielku z hľadiska neporušenosti a kompletnosti. Ak je poškodený balík, kupujúci ihneď oznámi túto skutočnosť priamo doručovateľovi a s týmto na mieste spoločne spíšu Zápis o škode, kde uvedú všetky podrobnosti o poškodení zásielky a Zápis podpíšu. Tovar v balíku kupujúci následne skontroluje za prítomnosti doručovateľa, a ak je tento tovar akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo nie je kompletný, uvedú to do zápisu, a škody podrobne opíšu v zápise ­ v takomto prípade má kupujúci právo balík neprevziať. Ihneď túto skutočnosť oznámi aj predávajúcemu. Ak balík nie je porušený, kupujúci prekontroluje jeho obsah a preverí kompletnosť a neporušenosť zásielky. Ak balík obsahuje nekompletný alebo poškodený objednaný tovar, ihneď túto skutočnosť oznámi prepravcovi a predávajúcemu. Ak kupujúci neprekontroluje balík a jeho obsah pri prebratí, neskôr zistené škody a vady na tovare, či neúplnosť objednávky budú ťažko preukázateľné a vo väčšine prípadov neakceptované. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté. 
 
 
Neprevzatie objednadného tovaru
 
V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar (mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení) a zásielka sa prevádzkovateľovi vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod., prevádzkovateľ bude požadovať od kupujúceho náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená vo výške zaplateného poštovného a nákladov súvisiacich so zabalením tovaru vo výške 8 Eur. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku, bude zaslaná správa e­mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou, alebo bude kontaktovaný telefonicky. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhé poštovné vo výške 5 Eur. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná a kupujúcemu vystavená a zaslaná faktúra na 8 Eur – výška zmluvnej pokuty. 
 
 
Dostupnosť tovaru
 
Tovar, ktorý je ponúkaný v elektronickom obchode na webovej stránke www.malyluxus.sk, je skladom a dostupný ihneď. Odosielaný je zvyčajne hneď nasledovný pracovný deň po dni objednania, alebo ešte v ten deň. Ak dôjde k situácii, že niektorý tovar sa vypredal a nie je k dispozícii, kupujúci je o tejto skutočnosti ihneď informovaný. V prípade záujmu zo strany kupujúceho ho predávajúci objedná, ak je takáto možnosť. Dodacia lehota takto objednaného tovaru je rôzna, zvyčajne 5 – 20 dní. Ak kupujúci nemá záujem o objednanie tovaru, či náhradné plnenie, objednávka sa bezplatne zruší. V prípade záujmu o rýchlejšie dodanie, alebo iné dodacie podmienky, kontaktujte nás emailom, dohoda je vždy možná. 
 
 
Kúpna cena
 
Pri každom tovare, ktorý je ponúkaný v elektronickom obchode na webovej stránke www.malyluxus.sk je uvedená cena tovaru v mene EURO. Kúpna cena je cena za objednaný tovar.
 
Táto cena nezahŕňa náklady vynaložené na doručenie tovaru (balné a poštovné). Náklady na dopravu v plnej výške hradí kupujúci pokiaľ nie je dohodnuté inak, a táto suma je pripočítaná k sume za tovar na konci faktúry ­ viac o cene dopravy v časti Dodacie a platobné podmienky. Pri objednávke, ktorej hodnota je najmenej 50,­ Eur, doprava kukupúcemu nie je účtovaná.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny tovarov, avšak kupujúcemu vždy garantuje cenu uvedenú v čase odoslania a potvrdenia objednávky.
 
Predávajúci priebežne poskytuje na jednotlivý tovar zľavy, tieto zľavy a ich výška je vždy jasne uvedená pri tovare, alebo oznamom na stránke. Platnosť zľavnených cien trvá do vypredania zásob, alebo do doby uvedenej na stránke.
 
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru najneskôr do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky ak ide o platbu vopred bankových prevodom, inak je objednávka zrušená podľa pravidiel v časti „Storno objednávky“, alebo pri prebratí tovaru ak ide o zásielku na dobierku.
 
 
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
 
Kupujúci je povinný:
 
• Riadne a včas uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar
 
• Prebrať zásielku s objednaným tovarom a skontrolovať tovar
 
• Potvrdiť prebratie zásielky s objednaným tovarom
 
Predávajúci je povinný:
 
• dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve , kvalite a termíne
 
Ostatné práva a povinnosti oboch zmluvných strán sú uvedené vostatných bodoch týchto OP.
 
 
 
Záručné podmienky
 
Záručné podmienky a spôsob reklamácie sú upravené Reklamačným poriadkom. 
 
 
Ochrana osobných údajov
 
Osoba nakupujúca v elektronickom obchode na webovej stránke www.malyluxus.sk poskytuje predávajúcemu údaje, ktoré predávajúci nevyhnutne potrebuje na dodanie tovaru, vykonanie účtovných operácií a komunikáciu s kupujúcim. Tieto údaje kupujúci zadáva do objednávky.
 
Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje a iné informácie týkajúce sa kúpy tovaru použije v súlade s platnými právnymi predpismi výhradne na účely zaslania tovaru a identifikácie zákazníka a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu. Zákazník pri kúpe tovaru udeľuje predávajúcemu právo na spracovanie týchto údajov a ich uchovávanie v evidencii predávajúceho.
 
Zákazník má právo svoj súhlas s uchovávaním svojich údajov v evidencii predávajúceho kedykoľvek odvolať. 
 
 
Newsleter a emailové informácie
 
Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e­mailoch, ktoré mu budú doručované. 
 
 
Záverečné ustanovenia
 
OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať písomne emailom. Vo výnimočných prípadoch je možná telefonická komunikácia.
 
Vzťahy, ktoré neupravujú tieto OP, upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o podomovom a zásielkovom predaji a iné.
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny OP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
 
Tieto OP sú platné od 27.03.2015 a plne nahradzujú predchádzajúce OP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť OP aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 
V Bratislave dňa 27.01.2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia